Citace zákonů

Zákoník práce:
- § 94, ods. (4)
Pracoviště, na kterém se pracuje v noci, je zaměstnavatel povinen vybavit prostředky pro poskytnutí první pomoci, včetně zajištění prostředků umožňujících přivolat rychlou lékařskou pomoc.
- § 101, ods. (1) Zaměstnavatel je povinen zajistit bezpečnost a ochranu zdraví zaměstnanců při práci s ohledem na rizika možného ohrožení jejich života a zdraví, která se týkají výkonu práce (dále jen "rizika").
- § 102 ods. (6) Zaměstnavatel přijímá opatření pro případ zdolávání mimořádných událostí, jako jsou havárie, požáry a povodně, jiná vážná nebezpečí a evakuace zaměstnanců včetně pokynů k zastavení práce a k okam - žitému opuštění pracoviště a odchodu do bezpečí; při poskytování první pomoci spolupracuje se zařízením poskytujícím závodní preventivní péči. Zaměstnavatel je povinen zajistit a určit podle druhu činnosti a velikosti pracoviště potřebný počet zaměstnanců, kteří organizují poskytnutí první pomoci, zajišťují přivolání zejména zdravotnické záchranné služby, Hasičského záchranného sboru České republiky a Policie České republiky a orga - nizují evakuaci zaměstnanců. Zaměstnavatel zajistí ve spolupráci se zařízením poskytujícím závodní preventivní péči jejich vyškolení a vybavení v rozsahu odpovídajícím rizikům vyskytujícím se na pracovišti.
- § 103 ods. (1) j) Zaměstnavatel je povinen, zajistit zaměstnancům poskytnutí první pomoci.

Zákon č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v praco - vněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci):
- §2 ods. (1) f)
Zaměstnavatel je povinen zajistit, aby pracoviště byla prostorově a konstrukčně uspořádána a vy - bavena tak, aby pracovní podmínky pro zaměstnance z hlediska bezpečnosti a ochrany zdraví při práci odpovídaly bezpečnostním a hygienickým požadavkům na pracovní prostředí a aby pracoviště byla vybavena v rozsahu dohodnutém s příslušným zařízením závodní preventivní péče prostředky pro poskytnutí první pomoci a vybavena prostředky pro přivolání zdravotnické záchranné služby.

Nařízení vlády č. 101/2005 Sb., o podrobnějších požadavcích na pracoviště a pracovní prostředí:
- § 4, příloha č. 1, ods. (8) Poskytování první pomoci: Prostředky a zařízení pro poskytování první pomoci musí být umístěny na dostupném místě a musí být označeny značkami.

Směrnice Rady Evropského Společenství 89/654/EHS, o minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví na pracovišti:
- oddíl II, článek 3, příloha I, bod 19.3. Prostředky první pomoci musí být navíc dostupné na všech místech, kde to vyžadují pracovní podmínky. Prostředky musí být vhodným způsobem označené a snadno přístupné.
- oddíl II, článek 4, příloha II, bod 14. Prostředky první pomoci: Pracoviště musí být vybavena prostředky první pomoci. Prostředky musí být vhodně označené a snadno přístupné.

NOVINKY
07.12.2018
PF 2019 + provozní doba na přelomu roku

Vážení obchodní přátelé,

k přání příjemného prožití vánočních svátků a mnoha úspěchů v novém roce 2019 připojujeme poděkování za Vaši důvěru a dobrou spolupráci.

Rádi bychom Vás informovali o změně naší běžné provozní doby v tomto svátečním čase.

Naše provozovna bude ve dnech 21.12.2018 – 2.1.2019 přechodně uzavřena s ohledem na firemní dovolenou.

Poslední expedice zboží v letošním roce bude 20.12.2018.

Děkujeme za pochopení.


Kolektiv firmy Lubomír Demel, D.A.S. Polička
01.10.2018
Autolékárny ČR dle vyhlášky MDČR č. 206/2018 Sb.

Od dnešního dne máme v nabídce autolékárničky ČR dle nové vylášky MDČR č. 206/2018 Sb.
01.06.2018
Autolékárny SK dle nové vyhlášky

Autolékárny SK vyrábíme již dle nové vyhlášky MDaV SR č. 134/2018 Z. z..
25.05.2018
Informace k ochraně osobních údajů

Aktuální zásady zpracování osobních údajů v naší společnosti jsou k dispozici na:
www.das-policka.cz/gdpr.
11.12.2017
PF 2018

Vážení obchodní přátelé,

děkujeme Vám za projevenou důvěru v uplynulém roce a do nového roku 2018 Vám přejeme hodně zdraví, štěstí, osobních ale i pracovních úspěchů a současně se těšíme na další spolupráci.


Kolektiv firmy Lubomír Demel, D.A.S. Polička
06.12.2017
Vyřazení hasícího spreje HS1 z nabídky
Z důvodu nedostupnosti produktu ze strany našeho dodavatele, informuje, že byl z našeho sortimentu vyřazen hasící sprej 500 ml (HS1). Děkujeme za pochopení
01.01.2016
Výstražné vesty dle nové vyhlášky ČSN EN ISO 20471:2013

Od 01.01.2016, kdy nabyla účinnosti vyhláška MD č. 294/2015 Sb., platí v ČR jako součást povinné výbavy pro automobily výstražná vesta podle vyhlášky ČSN EN ISO 20471:2013.

Výstražné vesty plně odpovídající této vyhlášce jsou běžnou součástí naší nabídky.
05.01.2016
Změna adresy firmy

Upozorňujeme, že došlo k přečíslování popisného čísla budovy naší firmy (naleznete nás stále na stejném místě). Aktuální adresa sídla firmy (i provozovny): T. Novákové 950, 572 01 Polička.

Používejte tedy prosím tuto adresu na veškerých dokladech i v komunikaci s naší firmou.
07.01.2015
Informace ohledně data spotřeby autolékáren a jednotlivého materiálu

Jednotlivý materiál (obvazy, náplasti, rouška, škrtidlo, atd.) jsou vyráběny sériově a jsou určeny obecně pro zdravotnictví (lékárny, nemocnice, apod.). Jeho datum spotřeby je udáván při výrobě za předpokladu dodržení přísných skladovacích podmínek (sucho, chlad, tma, průměrná teplota +10 až +18 stupňů, vlhkost v rozmezí 55 až 65%, atd).

Autolékárnička je samostatný zdravotnický prostředek (soubor zdravotnických prostředků) a musí být označena vlastním datem spotřeby. Vzhledem k tomu, že v automobilu nejsou dodrženy stanovené skladovací podmínky (v autě může být teplota -20 až +70 stupňů, kolísavá vlhkost, v mnohých případech přímé sluneční záření, apod.) musí být toto zohledněno, jak stanovuje nařízení vlády 336/2004 Sb. a zákon 123/2000 Sb. a musí být upravena doba použitelnosti celé soupravy (autolékárničky), protože díky těmto nepříznivým vlivům dochází k znehodnocování jednotlivého materiálu uvnitř lékárničky a ke snížení jejich vlastností a účinnosti.


Proto je tedy směrodatné datum spotřeby uvedené na autolékárničce jako celku, nikoliv na jednotlivých komponentech, které již za dobu své existence v autě ztratily svoji účinnost a nemohou tak plnit svoji funkci na 100% a takový materiál by byl v případě poskytnutí první pomoci spíš ke škodě než k užitku.