Citace zákonů

Zákoník práce:
- § 94, ods. (4)
Pracoviště, na kterém se pracuje v noci, je zaměstnavatel povinen vybavit prostředky pro poskytnutí první pomoci, včetně zajištění prostředků umožňujících přivolat rychlou lékařskou pomoc.
- § 101, ods. (1) Zaměstnavatel je povinen zajistit bezpečnost a ochranu zdraví zaměstnanců při práci s ohledem na rizika možného ohrožení jejich života a zdraví, která se týkají výkonu práce (dále jen "rizika").
- § 102 ods. (6) Zaměstnavatel přijímá opatření pro případ zdolávání mimořádných událostí, jako jsou havárie, požáry a povodně, jiná vážná nebezpečí a evakuace zaměstnanců včetně pokynů k zastavení práce a k okam - žitému opuštění pracoviště a odchodu do bezpečí; při poskytování první pomoci spolupracuje se zařízením poskytujícím závodní preventivní péči. Zaměstnavatel je povinen zajistit a určit podle druhu činnosti a velikosti pracoviště potřebný počet zaměstnanců, kteří organizují poskytnutí první pomoci, zajišťují přivolání zejména zdravotnické záchranné služby, Hasičského záchranného sboru České republiky a Policie České republiky a orga - nizují evakuaci zaměstnanců. Zaměstnavatel zajistí ve spolupráci se zařízením poskytujícím závodní preventivní péči jejich vyškolení a vybavení v rozsahu odpovídajícím rizikům vyskytujícím se na pracovišti.
- § 103 ods. (1) j) Zaměstnavatel je povinen, zajistit zaměstnancům poskytnutí první pomoci.

Zákon č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v praco - vněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci):
- §2 ods. (1) f)
Zaměstnavatel je povinen zajistit, aby pracoviště byla prostorově a konstrukčně uspořádána a vy - bavena tak, aby pracovní podmínky pro zaměstnance z hlediska bezpečnosti a ochrany zdraví při práci odpovídaly bezpečnostním a hygienickým požadavkům na pracovní prostředí a aby pracoviště byla vybavena v rozsahu dohodnutém s příslušným zařízením závodní preventivní péče prostředky pro poskytnutí první pomoci a vybavena prostředky pro přivolání zdravotnické záchranné služby.

Nařízení vlády č. 101/2005 Sb., o podrobnějších požadavcích na pracoviště a pracovní prostředí:
- § 4, příloha č. 1, ods. (8) Poskytování první pomoci: Prostředky a zařízení pro poskytování první pomoci musí být umístěny na dostupném místě a musí být označeny značkami.

Směrnice Rady Evropského Společenství 89/654/EHS, o minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví na pracovišti:
- oddíl II, článek 3, příloha I, bod 19.3. Prostředky první pomoci musí být navíc dostupné na všech místech, kde to vyžadují pracovní podmínky. Prostředky musí být vhodným způsobem označené a snadno přístupné.
- oddíl II, článek 4, příloha II, bod 14. Prostředky první pomoci: Pracoviště musí být vybavena prostředky první pomoci. Prostředky musí být vhodně označené a snadno přístupné.

NOVINKY
11.12.2017
PF 2018

Vážení obchodní přátelé,

děkujeme Vám za projevenou důvěru v uplynulém roce a do nového roku 2018 Vám přejeme hodně zdraví, štěstí, osobních ale i pracovních úspěchů a současně se těšíme na další spolupráci.


Zároveň bychom Vás rádi informovali o změně naší běžné provozní doby v tomto svátečním čase.

Naše provozovna bude ve dnech 20. 12. 2017 až 1. 1. 2018 uzavřena.

Poslední den expedice zboží bude 19.12.2017


Děkujeme za pochopení.

Kolektiv firmy Lubomír Demel, D.A.S. Polička
06.12.2017
Vyřazení hasícího spreje HS1 z nabídky
Z důvodu nedostupnosti produktu ze strany našeho dodavatele, informuje, že byl z našeho sortimentu vyřazen hasící sprej 500 ml (HS1). Děkujeme za pochopení
23.10.2017
Vyřazení autolana H1 z nabídky

Chceme Vás touto cestou informovat o vyřazení produktu AUTOLANO typ H1 s oky a kolíkem tažnost 1400 kg délka 3,5m z naší nabídky. Důvodem vyřazení je nedostupnost tohoto produktu ze strany našeho dodavatele a vyprodání již dříve naskladněné skladové zásoby.

Toto lano bude jako samostatný produkt vyřazeno z nabídky, ale u autosetů, kde je součástí obsahu bude nahrazeno AUTOLANEM SAMOSVORNÝM typ L1 se stejnou tažností 1400 kg.
01.01.2016
Výstražné vesty dle nové vyhlášky ČSN EN ISO 20471:2013

Od 01.01.2016, kdy nabyla účinnosti vyhláška MD č. 294/2015 Sb., platí v ČR jako součást povinné výbavy pro automobily výstražná vesta podle vyhlášky ČSN EN ISO 20471:2013.

Výstražné vesty plně odpovídající této vyhlášce jsou běžnou součástí naší nabídky.
05.01.2016
Změna adresy firmy

Upozorňujeme, že došlo k přečíslování popisného čísla budovy naší firmy (naleznete nás stále na stejném místě). Aktuální adresa sídla firmy (i provozovny): T. Novákové 950, 572 01 Polička.

Používejte tedy prosím tuto adresu na veškerých dokladech i v komunikaci s naší firmou.
07.01.2015
Informace ohledně data spotřeby autolékáren a jednotlivého materiálu

Jednotlivý materiál (obvazy, náplasti, rouška, škrtidlo, atd.) jsou vyráběny sériově a jsou určeny obecně pro zdravotnictví (lékárny, nemocnice, apod.). Jeho datum spotřeby je udáván při výrobě za předpokladu dodržení přísných skladovacích podmínek (sucho, chlad, tma, průměrná teplota +10 až +18 stupňů, vlhkost v rozmezí 55 až 65%, atd).

Autolékárnička je samostatný zdravotnický prostředek (soubor zdravotnických prostředků) a musí být označena vlastním datem spotřeby. Vzhledem k tomu, že v automobilu nejsou dodrženy stanovené skladovací podmínky (v autě může být teplota -20 až +70 stupňů, kolísavá vlhkost, v mnohých případech přímé sluneční záření, apod.) musí být toto zohledněno, jak stanovuje nařízení vlády 336/2004 Sb. a zákon 123/2000 Sb. a musí být upravena doba použitelnosti celé soupravy (autolékárničky), protože díky těmto nepříznivým vlivům dochází k znehodnocování jednotlivého materiálu uvnitř lékárničky a ke snížení jejich vlastností a účinnosti.


Proto je tedy směrodatné datum spotřeby uvedené na autolékárničce jako celku, nikoliv na jednotlivých komponentech, které již za dobu své existence v autě ztratily svoji účinnost a nemohou tak plnit svoji funkci na 100% a takový materiál by byl v případě poskytnutí první pomoci spíš ke škodě než k užitku.